Валентина Галич Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын ассоциациясынын башкаруу кеңешинин башчысы болуп дайындалды

Мындай чечимди Башкаруу кеңешинин мүчөлөрү 2017-жылдын 26-апрелинде болгон чогулушта кабыл алышты.

Валентина Галич акыркы эки жылда Кыргызстандагы Интерньюс өкүлчүлүгүндө эмгектенет. Мурда Алматадагы ЮНЕСКО бюросунда Кыргызстандагы жамааттык ЖМКларды өнүктүрүү боюнча эксперт болуп иштеген. Кыргызстандагы  жамааттык ЖМКлардын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, маалыматка жетүү жана сөз эркиндигин өнүктүрүү боюнча иш алып барат. ЖМК менен бийлик өкүлдөрүнүн ортосунда өз ара байланыш, ачык булактар тууралуу изилдөөлөр жана аналитикалык материалдардын автору. “Голос Свободы Центральной Азии” порталындагы бир катар макалалардын ээси. Долбоорлорду башкаруу боюнча чоң тажрыйбасы бар.

Башкаруу кеңешинин мурдагы жетекчиси Гульмира Осмонова, Талас шаарындагы “Радиомост” жамааттык радиосунун негиздөөчүсү жана директору. “Радиомост”, Орто Азиядагы алгачкы жамааттык радио  жана азыркы убакка чейин Кыргызстандагы жамааттык радиолордун өнүгүү институту катары эсептелет. Гульмира Осмонова 2007-жылдан бери Кыргызстанда жамааттык ЖМКларды өнүктүрүү идеясын алдыга коюп, жаш кесиптештери менен тажрыйбасын аябай келет.

Жамааттык ЖМКлардын Ассоциациясынын башкаруу кеңеши 7 областтын жамааттык радио жана мультимедиа борборлордун жетекчилеринен турат.

Жамааттык ЖМКлардын Ассоциациясынын аткаруучу директору Назира Джусупова, ал көп убакыт Талас шаарындагы “Радиомост” жамааттык радиосунда журналист болуп эмгектенип, бул уюмдун өнүгүшүнө чоң салымын келтирген.

 

Валентина Галич возглавила Ассоциацию общинных СМИ Кыргызстана

Такое решение приняли члены Правления организации на собрании, которое состоялось в Бишкеке 26 апреля 2017 года.

Валентина Галич последние два года работает в Интерньюс Кыргызстан. Раннее работала экспертом Бюро ЮНЕСКО Алматы по развитию общинных СМИ в Кыргызстане. Внесла большой вклад в деятельность развития СМИ, плюрализма, свободы слова и доступа к информации в Кыргызстане. Имеет ряд публикаций на портале «Голос Свободы Центральной Азии». Является автором аналитических документов и исследований в области открытых данных, взаимодействия органов власти и СМИ. Имеет большой опыт управления проектами.

Сложившая с себя полномочия Председателя Правления АОСМИ Гульмира Осмонова, является основателем и директором общинного радио «Радиомост» в городе Талас. Это первое общинное радио, которое было запущено в Центральной Азии и в настоящее время является Институтом развития общинных радио Кыргызстана. Гульмира Осмонова, начиная с 2007 года продвигает идею общинных медиа у нас в стране и продолжает делится своим неоценимым опытом с молодыми коллегами.

Правление Ассоциации общинных медиа состоит из 7-ми членов-руководителей общинных радио и мультимедийных центров, представляющих семь областей Кыргызской Республики.

Функции Исполнительного директора Ассоциации общинных СМИ продолжает исполнять Назира Джусупова, которая долгое время работала журналистом на общинном радио «Радиомост» в Таласе и внесла огромный вклад в развитие этой организации.

 

Valentina Galich headed the Association of Community Media of Kyrgyzstan

This decision was taken by the members of the organization’s Management Board at a meeting that was held in Bishkek on April 26, 2017.

Valentina Galich works for the last two years in Internews Kyrgyzstan. She worked as an expert at the Almaty Office for the Development of Community Media in Kyrgyzstan. Has made a great contribution to the development of the media, pluralism, freedom of speech and access to information in Kyrgyzstan. Has  a number of publications on the portal «Voice of Freedom in Central Asia». He is the author of analytical documents and studies in the field of open data, interaction of government and the media. Has extensive experience in project management.

Gulmira Osmonova, the Chairman of the Management Board of AOSMI, who resigned from her position, is the founder and director of the community radio «Radiomost» in the city of Talas. This is the first community radio that was launched in Central Asia and is currently the Institute for Community Radio Development in Kyrgyzstan. Gulmira Osmonova, since 2007, has been promoting the idea of ​​community media in our country and continues to share her invaluable experience with young colleagues.

The Board of the Association of Community Media consists of 7 members-leaders of community radio and multimedia centers, representing seven regions of the Kyrgyz Republic.

Functions of the Executive Director of the Association of Community Media continue to be performed by Nazira Dzhusupova, who for a long time worked as a journalist on the community radio «Radiomost» in Talas and made a huge contribution to the development of this organization.